Auteursarchief: manager

Nieuwe impuls voor integraal werken in de ondersteuning aan mensen met meervoudige problematiek

Hoe ga je effectief om met meervoudige problematiek van mensen die onder meer te maken hebben met problemen bij werk en inkomen? Zeven projecten binnen de programmalijn ‘Integraal werken’ van het ZonMw kennisprogramma Vakkundig aan het Werk1 onderzochten interventies, perspectieven en thema’s. Deze projecten hebben flink wat inzichten opgeleverd. Voor de verspreiding en toepassing hiervan gaat in maart 2022 een nieuw project van start: het ZonMw Verspreidings- en implementatie project (VIMP).

Integrale werkwijzen tussen zorg & welzijn en werk & inkomen

Het VIMP-project gaat antwoorden zoeken op drie kernvragen:
1. Welke kennis, inzichten en tools zijn bruikbaar binnen de (gemeentelijke) beleids- en uitvoeringspraktijk?
2. Wat kunnen we leren van deze projecten?
3. Welke elementen werken en welke elementen werken juist níet?

Meerwaarde voor de uitvoeringspraktijk

Uiteindelijk zal het VIMP-project een zogenaamde ‘kennissynthese’ opleveren. Hierin komen de resultaten van de zeven projecten in onderlinge samenhang bij elkaar. Het zal hierbij duidelijk worden wat de meerwaarde is voor de lokale uitvoeringspraktijk. De verworven kennis wordt gebundeld, gepubliceerd en vindbaar gemaakt. Ook zullen overdraagbare werkzame elementen worden opgeleverd die de integrale aanpak in de praktijk bevorderen. Tot slot zal het project leiden tot een advies over het doorontwikkelen van de producten die de zeven projecten hebben opgeleverd.

De kennissynthese zal worden verspreid middels een webinar en worden geborgd op een ‘vindbare’ plaats voor professionals van onder andere gemeenten, GGZ en UWV.

Projectleden

Stichting Sociaal Werk is met Arie de Vries de bestuurlijk verantwoordelijke voor het project. De projectleider en hoofdonderzoeker is Carla Nouwen (Sterker sociaal werk). Mede- hoofdonderzoeker is Ard van Oosten. Overige projectleden zijn Jantien van Berkel, Joep Binkhorst, Jeanet van de Korput en Carmen Paalman. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Tranzo Zorgsalon 24 maart 2022

‘Waardering van ervaringskennis en samenwerking in verslavingszorg en jongerenwerk’ 

Tijdens deze online zorgsalon staan we stil bij samenwerking tussen jongerenwerk en zorg en welzijn bij jongeren met verslavingsproblematiek, de inbreng van ervaringskennis in de volwassenverslavingszorg en de rol van Zwarte Gat/Mind in beleid.

De drie sprekers openen de zorgsalon met drie korte presentaties. Daarna zullen de dagvoorzitter en sprekers interactie met het online publiek nadrukkelijk opzoeken tijdens de discussie. Het publiek kan via de chat actief deelnemen.

De zorgsalon zal in hybride vorm plaats vinden. 
Programma
15.00 – 15.05 Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Dike van de Mheen
15.05 – 16.00 Presentaties van de drie sprekers
16.00 – 16.45 Discussie

Zie de onderstaande link om je te kunnen aanmelden.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/agenda/zorgsalon-24-maart

Recente publicaties

Hieronder enkele recente publicaties waarbij Tine betrokken is.

Sonneveld, J., Metz, J., Manders, W., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). Methodical principles and prevention-focused outcomes in youth work: A longitudinal analysis, Journal of Social Work, accepted.

Sonneveld, J., Metz, J., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). Professional youth work as a preventive service: towards an integrated conceptual framework. International Journal of Adolescence and Youth26 (1), 340-355

De Witte, J., Van Regenmortel, T. (2021). The Relationship Between Loneliness and Migration Among Belgian Older Adults. Ageing International.

Daarnaast was Tine lid van de manuscriptcommissie van Harm Damen ‘ Parents as agents of change. Parental empowerment and child behavioral problems in families receiving family treatment. Radboud Universiteit Nijmegen, 10 november 2021. Promotoren: Ron Scholte en J.W. Veerman.

Tine leidt de Verkenningscommissie Hogere Sociale Studies

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier thema’s: de identiteit van de sociale professional, innovatie in het sociale domein, de verbreding naar interprofessionele samenwerking met andere sectoren en Leven lang ontwikkelen in HSS aansluitend op de toekomstige arbeidsmarkt.

We zijn er trots op dat Tine Van Regenmortel is gevraagd deze commissie voor te zitten.

Zie de link hieronder voor de volledige toelichting.

https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/vh-stelt-verkenningscommissie-hogere-sociale-studies-in

Lex Staal over macht, tegenmacht en onmacht

“Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil.”
Het zou een citaat uit ons jaarplan kunnen zijn, maar het komt uit een bericht van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarin presenteert de Raad haar jongste rapport, getiteld “Een eerlijke kans op gezond leven”. Dat rapport laat eens te meer zien dat het anno 2021 in Nederland niet gemakkelijk is om een eenmaal opgelopen achterstand in te halen.

Dat sluit naadloos aan bij wat de WRR in 2017 al stelde: “De overheid heeft soms te hoge verwachtingen van het doenvermogen van burgers.” Want, zei de WRR: “Weten is nog geen doen”. Anders gezegd: veel mensen met aanhoudende problemen beseffen heus wel dat ze blauwe enveloppen toch beter maar kunnen openen, dat ze meer moeten bewegen of moeten stoppen met roken. Het punt is dat ze gewoon niet bij machte zijn om in dit besef om te zetten in daden.
En dat laatste voegt een extra dimensie toe aan de Haagse bespiegelingen over macht en tegenmacht. Degenen die pleiten voor meer tegenmacht zijn immers ook de spreekbuizen van de ónmacht: de honderdduizenden Nederlanders wier wieg op een minder kansrijke plek heeft gestaan. Zelf zijn ze nauwelijks in staat enige vorm van tegenmacht te ontwikkelen.

Ondertussen onderkennen gelukkig steeds meer organisaties, instanties en kennisinstituten dat de scheefgroei in de polder het vertrouwen in het landsbestuur schaadt, en dus dringend moet worden rechtgezet. Wat dat betreft is het goed nieuws dat “de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters aan informateur Tjeenk Willink kwamen vertellen wat het land nou eigenlijk wil van een nieuwe regering.” (Volkskrant, 14 april 2021)
En gelukkig lijkt het tij ook te keren. De animo groeit voor een stevige hersteloperatie van de wijken waarin veel onmacht is geconcentreerd; getuige bijvoorbeeld het onlangs gesloten Woonakkoord. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft zich verbonden aan een ambitieuze Actieagenda Wonen. Sociaal Werk Nederland heeft de sociale paragraaf ervan mede opgesteld. Onder meer langs die weg trekken we steeds vaker op met de woningcorporaties en andere spelers in de wijken.

Onder die medestanders zijn ook steeds vaker ggz-instellingen, die de noodzaak inzien van een “waakvlamfunctie” in de wijk, zeker in de wijken waarin naast steeds meer kwetsbare ouderen en vluchtelingen ook steeds meer mensen met psychiatrische klachten wonen. Sociaal werkers kunnen hen laagdrempelig helpen om aangehaakt te blijven bij de veeleisende samenleving. Dat helpt niet alleen deze mensen zelf, maar ook het doenvermogen van de wijk als geheel. Veiligheid en leefbaarheid betekent eigenlijk: veel meer aandacht geven aan sociaal welzijn van bewoners.
Ook steeds meer zorgverzekeraars beseffen dat er voor hen een rol is weggelegd op het terrein van preventie en dat wij daarin samen kunnen optrekken. Georgette Fijneman, directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, komt erover vertellen op ons Jaarcongres in mei. Let wel: sociaal werk is als branche natuurlijk niet echt een factor als het gaat om het organiseren van tegenmacht in het landsbestuur. Maar sociaal werkers zijn op wijkniveau wel degelijk in staat om iets te doen aan de onmacht van de mensen voor wie ze dagelijks werken. Dat heb ik gehoord en gezien, daarvan ben ik overtuigd.

Podcast Hans van Ewijk over sociaal werk

Een gesprek over de sociale eisen van deze tijd, het (on)vermogen van de mens om het leven naar zijn hand te zetten en de rol van de sociaal werker hierin. Gesprekspartner Hans van Ewijk is emeritus hoogleraar Sociaal Werk Theorie aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht.

Klik hiervoor op de onderstaande link:

https://podcastluisteren.nl/ep/De-Regisseur-De-essentie-van-sociaal-werk

 

Cynthia Boomkes gepromoveerd op Meiden werk

Afgelopen vrijdag 23 oktober heeft Cynthia Boomkens van onze Academische Werkplaats Sociaal Werk met verve haar PhD verdedigd aan de Tilburg University. Proficiat!

Hieronder een link naar de nodige info (en het PhD):

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/supporting-vulnerable-girls-in-shaping-their-lives-towards-a-subs/?_ga=2.114584449.702512350.1603717777-1861040467.1571921215

Artikel in Zorg+Welzijn over oratie Tine

Het artikel staat online: https://www.zorgwelzijn.nl/tine-van-regenmortel-met-een-wetenschappelijke-basis-wordt-het-sociaal-werk-sterker/ 

Het artikel is echter geplaatst als premium verhaal, dat betekent dat het speciaal voor abonnees van Zorg+Welzijn bedoeld is.

Ben je zelf geen abonnee en wil je het toch lezen? Dan kun je een gratis proefabonnement afsluiten van een week. Je kunt dan een week lang alle premium artikelen lezen en zit vervolgens nergens aan vast.