Auteursarchief: manager

Ook de Christelijke Hogeschool Ede ondersteunt 2e termijn

We zijn heel blij te kunnen melden dat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) besloten heeft om de 2e termijn van de leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk financieel te gaan ondersteunen. Namens de CHE gaat dr. Martine Noordegraaf deelnemen aan de raad van sponsoren. Hieronder haar onderbouwing van deze beslissing.

“Sociaal werk theorie moet nog een eigen plek veroveren in het academisch landschap. De leerstoel is een onmisbaar baken geworden in de ontwikkeling van deze theorie. De
(promotie-)onderzoeken van de leerstoel zijn gericht op de doordenking van het vak, maar ook op de verbetering en verdere ontwikkeling hiervan. Deze praktijkgerichtheid siert de werkplaats, net als haar bereidheid tot samenwerking met de hogescholen waar sociaal werkers worden opgeleid.”

“Voor de CHE is Tilburg University dan ook een belangrijke samenwerkingspartner voor het professionaliseren van onze docenten middels promotieonderzoeken en voor het voeren van de dialoog over de kern en de toekomst van het sociaal werk. Voor ons is de relatie met aanverwante beroepen zoals die van therapeut en verpleegkundigen een belangrijk aandachtsgebied, net als het onderzoek naar (de ervaren) werkzaamheid van interventies.”

Lees onze Nieuwsbrief van oktober 2019

Hieronder vindt u de link naar onze Nieuwsbrief van oktober 2019 met daarin een reflectie op de Lustrumconferentie van 5 juli j.l.. Ook verheugen wij ons op de benoeming van Tine Van Regenmortel per 1 juli 2019 tot Bijzonder hoogleraar Sociaal Werk en bedanken wij prof.dr. René Schalk voor zijn geweldige inzet tijdens de 1e termijn van onze leerstoel.

Nieuwsbrief okt 2019

Tine over kruisbestuiving in de participatiesamenleving

Op 5 september jongstleden sprak Tine Van Regenmortel tijdens het jubileumsymposium van ContourdeTwern over de sociaal werker als bruggenbouwer. Haar devies: “Ga allianties aan, ook met harde sectoren. En werk soms buiten de lijntjes om, wees creatief. En beschouw de wetenschap daarbij als partner*.”

Klik hier voor meer informatie over de inspirerende bijdragen op deze dag.

Tine Van Regenmortel benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk

Eind juni ontvingen wij bericht dat het College van Bestuur van de Tilburg University heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Tine Van Regenmortel als hoogleraar van onze Bijzondere Leerstoel Sociaal Werk. Tine zal per 1 juli 2019 voor een periode van 5 jaar prof. dr. René Schalk vervangen.

René heeft zich enorm ingezet om samen met Tine de bijzondere leerstoel Sociaal Werk en ook de academische werkplaats vorm te geven. De lijst met publicaties, lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden laat zien hoe belangrijk zijn bijdrage tijdens de eerste termijn van de leerstoel is geweest.

Mede door zijn bereidheid om tijdens de eerste termijn de positie van hoogleraar op zich te nemen, onderzoek te doen en studenten te begeleiden, heeft de verwetenschappelijking van het onderzoek binnen het sociaal domein in Nederland een vlucht genomen en is de basis gelegd om, uiterlijk aan het einde van de 2e termijn, te komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk.

De Stichting Sociaal Werk is René veel dank verschuldigd voor zijn inzet binnen het sociaal Werk in Nederland.

Bezoek onze Lustrumconferentie op 5 juli 2019!

Op 1 juli 2014 startte de Bijzondere Leerstoel en de Academische werkplaats Sociaal Werk. Sindsdien is veel werk verzet voor de verwetenschappelijking van Sociaal Werk in Nederland. Prof.dr. René Schalk en Prof. dr. Tine Van Regenmortel hebben hard gewerkt aan de invulling en uitbouw van het onderzoeksprogramma, ondersteunt door de financiering van onze sponsoren. Hieronder de brochure die inzicht geeft in de resultaten van 5 jaar onderzoek.

Brochure Meerwaarde LS:AW druk

We willen deze mijlpaal met u samen vieren tijdens onze Lustrumconferentie “Samen sterk voor Sociaal Werk” op vrijdag 5 juli 2019. Tijdens deze conferentie kijken we terug, maar vooral ook vooruit naar de uitdagingen voor de komende jaren. Wetenschappers zullen verslag doen van hun bevindingen. Door middel van dialoogrondes zullen ook professionals vanuit de praktijk aan het woord komen. Uiteraard heffen we aan het einde van het programma het glas op de prestaties die geleverd zijn en nog gaan komen.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://uvtapp.uvt.nl/tsb11/confms.payment_api.show_registration_page?v_event_id=-409932550

Social Work Research congres in Leuven

Deze ECSWR-conferentie richt zich op de samenwerking tussen research en praktijk in een veranderende samenleving waar menselijke waarden en sociale rechtvaardigheid vorm moeten krijgen en geborgd moeten worden.

Wat zijn de implicaties?

Hoe kunnen de veranderende waarden vorm krijgen in het dagelijkse sociale werk?

Wat betekent dit voor de sociale professional en de sociale researchers?

Klik hier voor het programma voor deze boeiende bijeenkomst.

SMO Breda: Verder door doen werkt!

SMO Breda e.o. verricht in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo (Tilburg University) onderzoek naar de werkzaamheid van de in 2015 ingevoerde interventie “Verder Door Doen”.
“Ik wil meedoen”, het activiteitenaanbod dat onder meer vorm wordt gegeven op Talentenfabriek de Faam, is een belangrijk onderdeel van de interventie. Inmiddels zijn de eerste resultaten uit dit onderzoek bekend.

Lees hier meer over via deze link:
Ik wil meedoen!

Prijzen voor ons onderzoek!

Goed nieuws! Het onderzoek naar het meidenwerk van onze medewerkster Cynthia Boomkens heeft deze week prijzen gewonnen. Eerste plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA in 2019’ en derde plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA voor de stad Amsterdam’. Judith Metz en Jolanda Sonneveld waren ook betrokken bij het onderzoek.

Grote meerwaarde van onze leerstoel en academische werkplaats

Op 1 juli 2019 eindigt de eerste termijn van onze leerstoel/academische werkplaats. Tijdens deze eerste termijn is bijzonder veel werk verzet door onze hoogleraren en onderzoekers. Lees daarover in onze uitgebreide voortgangsrapportage 2014-2018 of in de samenvattende brochure.

Voortgangsrapportage 2014-2018

Brochure Meerwaarde LS-AW

Maar er is nog veel werk te doen in de komende jaren. In de voortgangsrapportage 2014-2018 geven Tine en René een vooruitblik. Ook in de tweede periode van onze leerstoel/academische werkplaats zullen de vier gekozen invalshoeken centraal blijven staan:

Theorie: verwetenschappelijking van sociaal werk
Praktijk: professionalisering van sociaal werk
Client vraagzijde: vermenselijking van sociaal werk
Onderzoek: verankering in sociaal werk onderzoeksdesign

Tijdens de tweede termijn zal verder gewerkt worden om aan te duiden op welke manier sociaal werk, burgers kan versterken en verbinden met de samenleving. Een aantal onderzoeken die opgestart zijn in de eerste termijn, zullen tijdens de tweede termijn afgerond kunnen worden.

Specifieke thema’s zullen zijn:
– het meten van empowerment
– armoede en schulden
– ervaringsdeskundigheid in het sociaal werk.

Ook zal meer aandacht gegeven worden aan overleg met de lagere en hogere overheden zodat de resultaten van ons onderzoek voldoende meegewogen worden binnen de politieke besluitvorming inzake sociaal werk.

Daarnaast zal overleg plaatsvinden met de Hoofdsponsoren en de leden van de Raad van Sponsoren over de specifieke onderzoeksvragen die zij beantwoord willen zien tijdens de tweede termijn van de leerstoel/academische werkplaats. Op die manier zorgen we er voor dat er weloverwogen antwoorden komen op de vragen uit de praktijk.”

ContourdeTwern wordt sponsor!

“Iedereen telt mee, iedereen doet mee” is het motto van CountourdeTwern uit Tilburg.

Bestuurder Gon Mevis: “We vinden wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sociaal werk dan ook belangrijk. Het verhoogt de geloofwaardigheid en kwaliteit van ons werk en het versterkt de positie van sociaal werk in het sociaal domein.”

Momenteel zijn 2 onderzoekers, die verbonden zijn aan ContourdeTwern, actief in de academische werkplaats Sociaal Werk. Wilma Numans werkt aan een promotieonderzoek naar maatschappelijke kwetsbaarheid en Jenny Zwijnenberg aan een onderzoek naar vangnetwerken. Deze onderzoeken zullen ook voortgezet worden tijdens de 2e termijn van onze leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk.

ContourdeTwern verbindt zich als Sympathisant aan de groep sponsoren van ons stichting.

ContourdeTwern werkt met passie en visie aan sociale veerkracht. “We vergroten de zelfredzaamheid van mensen door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen. Dit vergroot de samenredzaamheid van mensen. En wijken en buurten worden er vitaler en leefbaarder door. We zijn present en kijken altijd vanuit het perspectief van mensen zelf. Want persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling komt niet van buitenaf. Ons werk is mensenwerk.”

 

 

 

Duidelijke meerwaarde Leerstoel/Academische Werkplaats Sociaal Werk

Op 15 juni 2018 informeerden de onderzoekers van de leerstoel/academische werkplaats de sponsoren over de status van de onderzoeken die zij momenteel uitvoeren. Het werd een inspirerende dag die geopend werd door de directeur van Sociaal Werk Nederland Lex Staal.

Lex benadrukte het belang van een centrale kennis- en kwaliteitsborging van sociaal werk in Nederland. Ook onderstreepte hij het belang van het, in een breder publiek dan de wetenschappelijke wereld, bekend maken van de resultaten van ons onderzoeksprogramma. Met name in de richting van de overheid. De onderstaande link toont u de inhoud van zijn keynote.

Zowel smorgens als smiddag werden in totaal een achttal onderzoeken door de researchers toegelicht, af en toe bijgestaan door vertegenwoordigers van de organisaties waarbinnen zij hun onderzoek uitvoeren. Zie daarvoor de onderstaande link over het programma.

Direct na de lunchpauzes werden een zestal pitches gegeven door onderzoekers rond de volgende onderwerpen:
– een meetinstrument voor empowerment
– generalistisch sociaal werk in een systemische context
– sociaal werk in tijden van versobering
– zelfontwikkeling van de sociale professional in de 21 eeuw
– vrijwilligersbemiddeling
– herstelondersteuning bij ernstige psychiatrische aandoeningen.

Arie de Vries sloot in zijn rol als oprichter en bestuurslid van de Stichting Sociaal Werk, de Invitational af. Arie gaf aan onder de indruk te zijn van de activiteiten binnen de LS/AW en de meerwaarde die daardoor getoond wordt. Maar hij benadrukte ook het belang van de profilering van de LS/AW buiten onze kring en met name het betrekken van de overheden bij ons onderzoek.

Hieronder treft u ook de overzichten aan die opgenomen waren in de congresmap.

Linkjes:
Programma Invitational Conference 15 juni 2018
Inleiding Lex Staal
Medewerkers Academische Werkplaats Sociaal Werk 2018
Output Sociaal Werk 2014 -2018

Heeft u zich al aangemeld?

Op vrijdag 15 juni aanstaande zullen de leerstoel Sociaal Werk en de Academische Werkplaats Sociaal Werk zich presenteren. De stand van zaken na 4 jaar: welke onderzoeksprojecten lopen er momenteel, wat betekenen deze voor de praktijk, welke richting gaan we verder uit? Graag geven we u een kijk op onze stand van zaken en nodigen we u uit om met ons in dialoog te gaan. Zowel onderzoekers als praktijk- en beleidsmensen komen aan bod.

Reserveer dus vrijdag 15 juni 2018 in uw agenda!
Locatie: S8-Paviljoen Simon Building, Tilburg University
Tijdstip: 9.30 – 17.00 uur inclusief lunch en receptie

Gelieve uw aanwezigheid voor 1 juni te bevestigen bij Ingrid van Loon: I.vanLoon@uvt.nl

UITNODIGING Invitational Conference Sociaal Werk

Programma Invitational Conference 15 juni 2018