Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat naast een voorzitter, uit de oprichters van de Stichting en vertegenwoordigers van de hoofdsponsoren. Het bestuur bestaat, naast een tweetal vaste leden (de voorzitter en een gerenommeerde wetenschapper) uit de hoofdsponsoren en enkele belangrijke stakeholders. Het bestuur geeft leiding aan de Stichting, bepaalt welke onderzoeksvragen aan de leerstoel en de academische werkplaats worden voorgelegd en bewaakt de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten van de hoogleraren.
Het bestuur is zodanig samengesteld, dat naast vertegenwoordigers van het wetenschappelijk onderzoek, ook vertegenwoordigers van het onderwijs en de praktijk aan het bestuur deelnemen.

Twee van deze hoofdsponsoren zijn de statutair te Nijmegen gevestigde stichting Sterker sociaal werk (vanaf 1 januari 2023: Lentl te Oss) en de statutair te Arnhem gevestigde stichting Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: HAN).

Aan de hoofdsponsoren worden 2 leden toegevoegd. De voorzitter die op persoonlijke titel benoemd wordt door een gezamenlijk besluit van de bestuurder van Lentl en de vertegenwoordiger van de HAN. Het tweede toegevoegde bestuurslid wordt op persoonlijke titel benoemd door een gezamenlijk besluit van alle bestuursleden. Dit laatste bestuurslid dient aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht op het gebied van het doel van de stichting.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

In de periode 2014 – 2021 was prof. dr. Hetty Dekkers voorzitter van onze stichting. Met behulp van haar wijsheid en inzet heeft de bijzondere leerstoel Sociaal Werk in de afgelopen jaren vorm en inhoud gekregen. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan het verder institutionaliseren van het sociaal werk in Nederland. 

Het bestuur van de Stichting Sociaal Werk zal per 1 januari 2022 bestaan uit:
de heer Professor dr. Jean Tillie, namens de Hogeschool van Amsterdam (Voorzitter)
de heer Arie H. de Vries MBA, Bestuurder Lentl te Oss (Oprichter/Secretaris/Penningmeester)
de heer drs. Fernand van Westerhoven, Academie Directeur Academie Mens en Maatschappij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Oprichter/Lid)
de heer Lex Staal, namens Sociaal Werk Nederland (Lid)
mevrouw Professor dr. Saskia Keuzenkamp, namens Movisie te Utrecht (Lid)

Arie de Vries heeft zijn taken als secretaris gedelegeerd aan de heer drs. Frank G.M. Post. Bereikbaar via info@stichtingsociaalwerk.nl .