Sponsoring

Samen sterk voor Sociaal Werk!

De transitie in de zorg levert veel turbulentie op. De politiek is kritisch naar de maatschappelijke dienstverlening en ook gemeentes hebben behoefte aan duidelijkheid op welke manier de beste en betaalbare zorg geleverd kan worden. Omdat er in Nederland op het gebied van sociaal werk (in tegenstelling tot andere Europese landen) onvoldoende wetenschappelijke traditie is ten aanzien van het doen van onderzoek, kan het sociaal werk geen vuist maken naar de beleidsmakers. Met de leerstoel sociaal werk en de academische werkplaats beogen we dat te veranderen.

De borging van de continuïteit van ons werk hangt af van de financiële ondersteuning die wij krijgen van onze belanghebbenden. Inmiddels zijn we van start gegaan met behulp van de financiële ondersteuning van:

Hoofdsponsoren:
1. NIM Maatschappelijk Werk uit Nijmegen
2. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
3. Sociaal Werk Nederland (voorheen MO-Groep)
4. Hogeschool van Amsterdam.

Raad van Sponsoren:
1. Driestroom uit Elst
2. ZZG Zorggroep uit Nijmegen

Sympathisanten:
1. Maatschappelijk Werk Midden-Limburg te Weert
2. Minters Zorg en Welzijn uit Vlaardingen
3. Het Registerplein uit Utrecht
4. SMO Breda.

We willen op een wetenschappelijke manier aantonen dat sociaal werk ertoe doet en op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd kan worden. De leerstoel richt zich dan ook op het meten van de maatschappelijke baten van sociaal werk en de academische werkplaats op het professionaliseren van de sociale werkers en op de empowerment van de burgers.

Om het gewenste budget te kunnen dekken zijn wij nog steeds op zoek naar sponsoren. Daartoe komt de Stichting met geïnteresseerden een Verklaring van Sponsoring overeen. Wij realiseren ons echter ook dat in deze tijden veel instanties, hoewel zij een duidelijke sympathie tonen voor ons werk, geen mogelijkheden hebben voor een grotere financiële sponsoring. Om die reden bieden wij u de mogelijkheid om uw sympathie vorm te geven via een kleinere financiële bijdrage. Wij vragen u dan om vanaf 1 juli 2016 drie jaar lang ieder jaar een bijdrage te leveren van € 5.000. Met dit bedrag steunt u ons werk en wordt u uitgenodigd voor onze halfjaarlijkse themabijeenkomsten en ons jaarlijkse congres. Wij zullen uw logo dan ook op onze website plaatsen zodat duidelijk wordt dat u meewerkt aan de verwetenschappelijking en professionalisering van het sociaal werk in Nederland.

Voelt u zich ook verantwoordelijk uw bijdrage hieraan te verlenen, neemt u dan contact op met Drs. Frank G.M. Post, Gedelegeerd Secretaris van de Stichting Sociaal Werk via info@stichtingsociaalwerk.nl of 0653-191625.

De Stichting Sociaal Werk kent 3 sponsorvormen met daarbij behorende privileges:

  1. Hoofdsponsoren betalen jaarlijks voor een periode van 5 jaar een bedrag van minimaal € 25.000. Daarmee verkrijgen zij een zetel in het bestuur van de Stichting, bepalen welke onderzoeksvragen aan de leerstoel en de academische werkplaats worden voorgelegd en bewaken de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten van de hoogleraren.
  2. Gewone sponsoren zijn lid van de Raad van Sponsoren. Zij dragen jaarlijks minimaal € 10.000 bij voor een periode van 5 jaar. Zij adviseren het bestuur van de Stichting gevraagd en ongevraagd over de activiteiten van de Stichting en de inhoud en uitvoering van het onderzoeksprogramma. Bovendien nemen zij deel aan themagerichte onderzoeksprojecten.
  3. Sympathisanten dragen minder dan € 10.000 per jaar bij voor een periode van 5 jaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een Sympathisanten-certificaat van € 5.000 per jaar. Zij kunnen daarvoor deelnemen aan het jaarcongres en ontvangen de nieuwsbrief met daarin informatie over de activiteiten van de Stichting.

Inmiddels zijn we in overleg met diverse instanties die ons werk financieel willen ondersteunen. Sluit u zich ook bij ons aan?

Klik hier voor meer specifieke informatie:
Prospectus SSW
Sympathie voor SSW