Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat naast een voorzitter, uit de oprichters van de Stichting en vertegenwoordigers van de hoofdsponsoren. Het bestuur bestaat, naast een tweetal vaste leden (de voorzitter en een gerenommeerde wetenschapper) uit de hoofdsponsoren en enkele belangrijke stakeholders. Het bestuur geeft leiding aan de Stichting, bepaalt welke onderzoeksvragen aan de leerstoel en de academische werkplaats worden voorgelegd en bewaakt de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten van de hoogleraren.
Het bestuur is zodanig samengesteld, dat naast vertegenwoordigers van het wetenschappelijk onderzoek, ook vertegenwoordigers van het onderwijs en de praktijk aan het bestuur deelnemen.

Twee van deze hoofdsponsoren zijn de statutair te Nijmegen gevestigde stichting Sterker sociaal werk en de statutair te Arnhem gevestigde stichting Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: HAN).

Aan de hoofdsponsoren worden 2 leden toegevoegd. De voorzitter die op persoonlijke titel benoemd wordt door een gezamenlijk besluit van de directeur van Sterker sociaal werk en de vertegenwoordiger van de HAN. Het tweede toegevoegde bestuurslid wordt op persoonlijke titel benoemd door een gezamenlijk besluit van alle bestuursleden. Dit laatste bestuurslid dient aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht op het gebied van het doel van de stichting.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

Het bestuur van de Stichting Sociaal Werk bestaat uit:
mevrouw Professor dr. Hetty Dekkers (Voorzitter)
de heer Arie H. de Vries MBA, Directeur/Bestuurder Sterker sociaal werk te Nijmegen (Secretaris/Penningmeester)
de heer drs. Fernand van Westerhoven, Academie Directeur Academie Mens en Maatschappij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Oprichter/Lid)
de heer Lex Staal, namens Sociaal Werk Nederland (Lid)
de heer Professor dr. Jean Tillie, namens de Hogeschool van Amsterdam (Lid)
mevrouw Professor dr. Saskia Keuzenkamp, namens Movisie te Utrecht (Lid)
mevrouw Mr. Nardy Beckers, Directeur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (namens Divosa) (Lid).

Arie de Vries heeft zijn taken als secretaris en penningmeester gedelegeerd.
De heer drs. Frank G.M. Post zal optreden als gedelegeerd secretaris.
De heer Tini Hendriks als gedelegeerd penningmeester.
Beiden zijn te bereiken via info@stichtingsociaalwerk.nl