Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat naast een voorzitter, uit de oprichters van de Stichting en vertegenwoordigers van de hoofdsponsoren. Het bestuur bestaat, naast een tweetal vaste leden (de voorzitter en een gerenommeerde wetenschapper) uit maximaal een 5-tal hoofdsponsoren. Het bestuur geeft leiding aan de Stichting, bepaalt welke onderzoeksvragen aan de leerstoel en de academische werkplaats worden voorgelegd en bewaakt de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten van de hoogleraren.
Het bestuur is zodanig samengesteld, dat naast vertegenwoordigers van het wetenschappelijk onderzoek, ook vertegenwoordigers van het onderwijs en de praktijk aan het bestuur deelnemen.

Twee van deze hoofdsponsoren zijn de statutair te Nijmegen gevestigde stichting Stichting NIM Maatschappelijk Werk (hierna: Sterker sociaal werk) en de statutair te Arnhem gevestigde stichting Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: HAN). De directeur van Sterker sociaal werk en de vertegenwoordiger van de HAN zijn beiden qualitate qua namens het Sterker sociaal werk respectievelijk de HAN lid van het bestuur.

Aan de hoofdsponsoren worden 2 leden toegevoegd. De voorzitter die op persoonlijke titel benoemd wordt door een gezamenlijk besluit van de directeur van Sterker sociaal werk en de vertegenwoordiger van de HAN. Het tweede toegevoegde bestuurslid wordt op persoonlijke titel benoemd door een gezamenlijk besluit van alle bestuursleden. Dit laatste bestuurslid dient aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht op het gebied van het doel van de stichting.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

Het bestuur van de Stichting Sociaal Werk bestaat uit:
mevrouw Professor dr. Hetty Dekkers (Voorzitter)
de heer Arie H. de Vries MBA, Directeur/Bestuurder Sterker sociaal werk te Nijmegen (Secretaris/Penningmeester)
mevrouw dr. Saskia van der Lyke, Faculteitsdirecteur Gezondheid, Gedrag en Maatschappij namens de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lid)
de heer Joep Verhoeven MPM, namens de MO-Groep, nu Sociaal Werk Nederland  (Lid)
de heer Professor dr. Ron Scholte, vertegenwoordiger wetenschap (Buitengewoon lid)
de heer Professor dr. Jean Tillie, namens de Hogeschool van Amsterdam (Lid).

Arie de Vries heeft zijn taken als secretaris en penningmeester gedelegeerd.
De heer drs. Frank G.M. Post zal optreden als gedelegeerd secretaris.
De heer Tini Hendriks als gedelegeerd penningmeester.
Beiden zijn te bereiken via info@stichtingsociaalwerk.nl