MOgroep wordt Sociaal Werk Nederland

Vanaf 1 juni 2016 gaat een van de hoofdsponsoren van onze leerstoel, de MOgroep verder als Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal werk. De Algemene Ledenvergadering van de MOgroep heeft op 25 mei 2016 ingestemd met deze nieuwe naam. 

Heldere profilering
Met de nieuwe naam stellen we helder waar we voor staan: Sociaal Werk Nederland vertegenwoordigt als brancheorganisatie landelijk de organisaties voor sociaal werk.
In deze korte film lichten we de keuze voor Sociaal Werk Nederland toe.

Sociaal werk heeft meerwaarde en urgentie
Het sociaal werk heeft een grote relevantie voor het welzijn en de kwaliteit van leven van honderdduizenden burgers. Het sociaal werk is een spil in de transities en de transformatie in het gemeentelijk sociaal domein. Dat dragen we uit met onze nieuwe naam.

Het sociaal werk staat klaar voor kansarme jongeren, gestrande gezinnen, eenzame ouderen, slachtoffers van huiselijk geweld, vluchtelingen en mensen die arm zijn of schulden hebben. Met maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, schuldhulpverleners, buurtwerkers, ouderenadviseurs, sociaal raadslieden, opvangmedewerkers en peuterspeelzaalleidsters, enz. Ze verbinden burgers, professionals en vrijwillige inzet.

Aansluiting bij actualiteit
De nieuwe naam sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. Daar is het accent sterk komen te liggen op sociale wijkteams, sociale netwerken, (sociale) participatie en de internationale benaming ‘social work’. Onder deze generieke noemer vallen vele specialismen.

Sociaal werk werkt samen
De sociaal werkers en hun organisaties werken met steeds meer andere branches lokaal samen in wijkteams. De ondersteuning en hulpverlening wordt ingezet voor meer kwetsbare mensen. Een slagvaardige brancheorganisatie kan niet zonder leden die het belang van krachtenbundeling inzien en zich daarvoor inzetten.

Professionaliseringsslag
De branche heeft zich vooruitlopend op de transities de afgelopen jaren stevig vernieuwd met Welzijn Nieuwe Stijl en maakt een snelle professionaliseringsslag door. Het bestuur beschouwt de naamsverandering als een logische stap in het traject van profilering en profesionalisering van de branche, die startte met de campagne ‘Sociaal werk doe je met sociaal werkers’, begin 2014.

Marijke Vos, Voorzitter Sociaal Werk Nederland, brancheorganisatie voor sociaal werk.
Lex Staal, Directeur Sociaal werk Nederland, brancheorganisatie voor sociaal werk.