Categorie archief: Uncategorized

Tine spreekt over het versterken van de sociale basis infrastructuur.

Op woensdag 3 mei aanstaande organiseert Movisie in samenwerking met de NDSD en Sociaal Werk Nederland een discussiemiddag met als thema: “De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur”. Tine Van regenmortel zal samen met 8 anderen deelnemen aan de discussie.

Klik hieronder voor de uitnodiging.

Uitnodiging De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur (002)

 

 

Plannen voor het jaar 2017

Waar gaat onze stichting zich in het jaar 2017 op richten?

In het kader van de eisen die de wetgever aan een ANBI-stichting stelt, stellen wij ieder jaar een plan op met daarin de activiteiten die we willen gaan uitvoeren. Lees hieronder wat onze plannen zijn.

Jaarplan SSW 2017

Het Jaarverslag 2016 is uit!

In navolging van de ANBI-regels publiceert de stichting jaarlijks haar verslag over het voorgaande jaar.

De kernactiviteiten voor het jaar 2016 waren:
–    de uitvoering van Science (p)Reviews
–    de voorbereiding van de jaarconferentie van 2016
–    de activiteiten van de stichting (onderzoeken, presentaties etc)
–    het verwerven van de benodigde financiële fondsen.

 

Lees hieronder hoe onze Stichting, Tranzo en de hoogleraren in het jaar 2016 samengewerkt hebben.

Jaarverslag 2016

Sponsormeeting 2017 was inspirerend!

Op vrijdag 10 februari 2017 kwamen de hoofdsponsoren en leden van de Raad van Sponsoren bij elkaar om te reflecteren op de activiteiten van de leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk. Na een uitgebreide presentatie van de hoogleraren gaven alle sponsoren hun visie op de voortgang binnen het onderzoek. Allen waren onder de indruk van het werk dat tot nu toe verzet is. Mede gezien de beperkte tijd die de hoogleraren beschikbaar hebben. Suggesties werden gedaan om het onderzoekskader verder te verdiepen en te verbreden. Zie hieronder het verslag van de bijeenkomst.

Verslag Sponsorenmeeting 2017

Save those dates!!

Noteert u alvast de volgende data:

Vrijdag 24 februari 2017: Presentatie van het onderzoek naar passende zorg in sociale wijkteams.

Donderdag 28 september 2017: Zorgsalon Sociaal Werk 2017.

Meer details binnenkort op deze website.

10 Mln voor samenwerking bedrijfsleven universiteiten

In de NRC/Next van 20 januari verscheen een artikel waarin staatsecretaris Sander Dekker aankondigt dat er geld beschikbaar komt voor het verbeteren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en universiteiten. Dat biedt mogelijkheden voor onze Science Practitioners.

Doel is om meer economische waarde te halen uit wetenschappelijke kennis en promovendi meer in contact te brengen met het bedrijfsleven. Zie hieronder de link en het artikel

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/19/10-mln-voor-betere-band-bedrijf-en-universiteit-6284566-a1542134

10 Mln subsidie

 

Evidence-based-werken wordt verschillend opgepakt

In een recent artikel in Social Work Education berichten Renske van der Zwet, Joost Welling, Deirde M. Beneken en René Schalk over hun onderzoek waarin zij het gebruik van EBP vergeleken tussen een groep sociaal werk studenten en een groep werkende sociaal werkers.
Lees hieronder hun boeiende artikel.

Exploring MSW students and social workers orientation toward the evidence based practice process

Het gaat om de alliantie! Oratie Ron Scholte over Jeugdwerk.

Op 16 december jl gaf ons bestuurslid Prof. dr. Ron Scholte aan de Radboud Universiteit van Nijmegen zijn oratie over het Jeugdwerk in Nederland. Daarbij pleitte hij onder andere voor een meer persoonlijke benadering waarin de alliantie tussen de hulpbieder en hulpontvanger als een zeer bepalende factor voor de de effectiviteit van de hulpverlening gezien wordt. Lees hieronder zijn oratie.

Oratie Scholte 16 12 2016

Voortgang onderzoek Passende Zorg in Sociale Wijkteams

In opdracht van de W4-organisaties en de gemeente Nijmegen voeren Isolde Driesen (NIM Maatschappelijk Werk) en Nienke Smulders (Academische Werk- plaats Sociaal Werk, Tranzo, Tilburg University) onder begeleiding van prof. dr. Tine Van Regenmortel en prof. dr. René Schalk een onderzoek uit naar passende zorg in Sociale Wijkteams (SWT’s) in de gemeente Nijmegen.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het proces van toewijzing naar zorg in de praktijk van
de SWT’s in de gemeente Nijmegen en in de factoren die hierop van invloed zijn. We verwachten dat hierdoor duidelijk wordt in hoeverre al sprake is van passende hulp / zorg (‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’), wat hierin is veranderd door de transities in de zorg en wat er in de toekomst mogelijk anders georganiseerd dient te worden.

Dit onderzoek vordert gestaag zoals blijkt uit de updates die de onderzoekers regelmatig publiceren. Zie hieronder.

SWT W4 onderzoek passende zorg Update nr1
SWT W4-Onderzoek passende zorg Update nr2
SWT W4 onderzoek passende zorg Update nr3

Tine in Adviesraad Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Tine heeft onlangs toegezegd om deel te gaan nemen aan het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Dit kenniscentrum bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onderzoekthema’s HAN SOCIAAL
In onderzoek richt het kenniscentrum zich op 4 samenhangende thema’s:

  • Perspectief van de burger
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Relatie burger-professional
  • Sociale technologie

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

Expertkennis

De kennisontwikkeling van HAN SOCIAAL heeft betrekking op alle kwetsbare burgers, die niet of minder in staat zijn op eigen kracht moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen en hun leven naar eigen inzicht vorm te geven. Onderzoeksprojecten en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen richten zich op vraagstukken rond wonen, welzijn en (gezondheids)zorg.

HAN SOCIAAL focust bewust op welzijns- en zorgvraagstukken en op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. Het kenniscentrum kiest voor een doelgroepenbenadering voor het doorontwikkelen van expertkennis op het gebied van autisme, jeugd en verstandelijke beperking.

Partners in onderzoek
Naast de medewerkers van de maatschappelijke instellingen zijn de docenten en studenten van de sociaal-agogische opleidingen belangrijke partners in het onderzoek, evenals de kennisinstellingen die op het werkterrein actief zijn.