Categorie archief: Uncategorized

Jenny Zwijnenburg met 7 kerndiensten voor ouderen

Sociaal werkers zetten zich tijdens deze coronacrisis in om wijkbewoners en zeker de meest kwetsbare onder hen zo goed mogelijk te ondersteunen. In korte tijd hebben sociaal werkers hun werk zo ingericht dat zij mensen kunnen voorzien van wat zij nu nodig hebben. Praktische hulp, maar zeker ook sociaal contact in een eenzame tijd. In een digitale inspiratiesessie, georganiseerd door Krachtproef op 26 maart 2020, werd de kennis die 76 sociaal werkers in de afgelopen weken werkenderwijs hebben opgedaan, geïnventariseerd.

Lees hier over de 7 kerndiensten voor ouderen die uit deze inspiratiesessie voortkwamen.

Overpeinzingen van Tine over Corona

Lockdown niet voor iedereen

Het Latijnse ‘Corona’ betekent letterlijk ‘kroon’ of ‘krans’, met name een krans van licht rond de zon tijdens een volledige zonsverduistering. Coronawerkers brengen inderdaad verlichting in deze bijzondere virustijd. Graag wil ik alle mensen die in de zorg werken, in voedingswinkels, transport, die de veiligheid handhaven en zeker ook sociaal werkers een gouden kroon geven. Het mantra van ‘social distancing’ en ‘blijf in je kot’ is wetenschappelijk volledig verantwoord, maar evenzo worden deze ‘coronawerkers’ aangespoord om zich hier vooral niet aan te houden. En ze zijn ook massaal solidair om dit te doen, zelfs al is hun veiligheid niet volledig gegarandeerd (zie het gekende tekort aan beschermingsmateriaal).

Enerzijds worden fondsen opgericht en geld toegekend aan organisaties die mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen in bestaansonzekerheid ondersteunen, en ook aan organisaties van of voor professionals van de eerste lijn. Vrijwilligers dienen zich aan om te helpen. Schitterend! Anderzijds is er een discours waarbij in tijden van schaarste (hier van helpende handen, medische apparaten) andere keuzes dienen te worden gemaakt: rationele, meer gericht op ‘overleven’. Jong boven oud, gezond boven ziek, verzekerden boven niet-verzekerden etc. Ook het isoleren van ouderen en zieken, het scheiden van families en vrienden. Dit gaat in tegen het hart van sociaal werkers die net de meest kwetsbaren in onze samenleving willen beschermen, gaat in tegen een samenleving die sociale rechtvaardigheid en warme verbondenheid en solidariteit hoog in het vaandel dragen.

De ‘lockdown’ is niet voor alle burgers aan de orde. Wat met daklozen en ongedocumenteerden die geen huis hebben en voor gesloten deuren staan van hulpverlening. Wat met kansarme gezinnen zonder de nodige ICT om te zoomen, te skynetten of chatten met vrienden en online huistaken te maken. Lockdown voor gezinnen in crisis of in nood betekent mogelijk net gevaar voor hun veiligheid, voor hun ontwikkeling.

Deze overpeinzingen houden me bezig, een hoogleraar sociaal werk in afzondering. Ik ben me bewust van de luxe om door te kunnen werken, te lezen en te schrijven, online te vergaderen, veilig afgezonderd van onveilige situaties in een huis met de nodige ruimte en tuin. Er is veel contact met mijn medewerkers zowel van de Universiteit Leuven als de Tilburg University. Ieder zoekt zijn manier om met deze coronacrisis om te gaan, om gezin en thuiswerk zo goed mogelijk te combineren. Veerkracht en solidariteit zijn aanwezig en het besef dat de stille kracht van sociaal werkers en andere Coronawerkers er meer dan ooit toe doet!

Tine Van Regenmortel, 31 maart 2020.

 

van Eck, Van Regenmortel en Keuzenkamp over Schuldhulpverlening

De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en schulden aanklagen. Hun organisaties moeten hun signalen serieus nemen.

Lees het artikel hierover dat verscheen in Sociale Vraagstukken (3 maart 2020):
https://www.socialevraagstukken.nl/schulphulpverlener-moet-niet-alleen-verlichten-maar-ook-signaleren/

 

Miranda Rutenfrans-Stupar gepromoveerd!

Op vrijdag 29 november jl promoveerde Miranda Rutenfrans aan de Tilburg Universiteit op haar proefschrift “Social Participation of Homeless People”. Zij evalueerde “Verder Door Doen”, een interventie voor de ondersteuning en participatie van dak- en thuislozen. Tevens onderzocht zij enkele factoren die van invloed zijn op de primaire uitkomsten van deze interventie (namelijk maatschappelijke participatie, zelfregie en welzijn.

Miranda Rutenfrans-Stupar is als researcher verbonden aan SMO Breda. Daarnaast geeft zij les aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en aan de Avans Universiteit voor toegepaste wetenschap.

Haar indrukwekkende proefschrift is te verkrijgen via: m.rutenfrans-stupar@smobreda.nl .

Ook de Christelijke Hogeschool Ede ondersteunt 2e termijn

We zijn heel blij te kunnen melden dat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) besloten heeft om de 2e termijn van de leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk financieel te gaan ondersteunen. Namens de CHE gaat dr. Martine Noordegraaf deelnemen aan de raad van sponsoren. Hieronder haar onderbouwing van deze beslissing.

“Sociaal werk theorie moet nog een eigen plek veroveren in het academisch landschap. De leerstoel is een onmisbaar baken geworden in de ontwikkeling van deze theorie. De
(promotie-)onderzoeken van de leerstoel zijn gericht op de doordenking van het vak, maar ook op de verbetering en verdere ontwikkeling hiervan. Deze praktijkgerichtheid siert de werkplaats, net als haar bereidheid tot samenwerking met de hogescholen waar sociaal werkers worden opgeleid.”

“Voor de CHE is Tilburg University dan ook een belangrijke samenwerkingspartner voor het professionaliseren van onze docenten middels promotieonderzoeken en voor het voeren van de dialoog over de kern en de toekomst van het sociaal werk. Voor ons is de relatie met aanverwante beroepen zoals die van therapeut en verpleegkundigen een belangrijk aandachtsgebied, net als het onderzoek naar (de ervaren) werkzaamheid van interventies.”

Lees onze Nieuwsbrief van oktober 2019

Hieronder vindt u de link naar onze Nieuwsbrief van oktober 2019 met daarin een reflectie op de Lustrumconferentie van 5 juli j.l.. Ook verheugen wij ons op de benoeming van Tine Van Regenmortel per 1 juli 2019 tot Bijzonder hoogleraar Sociaal Werk en bedanken wij prof.dr. René Schalk voor zijn geweldige inzet tijdens de 1e termijn van onze leerstoel.

Nieuwsbrief okt 2019

Tine over kruisbestuiving in de participatiesamenleving

Op 5 september jongstleden sprak Tine Van Regenmortel tijdens het jubileumsymposium van ContourdeTwern over de sociaal werker als bruggenbouwer. Haar devies: “Ga allianties aan, ook met harde sectoren. En werk soms buiten de lijntjes om, wees creatief. En beschouw de wetenschap daarbij als partner*.”

Klik hier voor meer informatie over de inspirerende bijdragen op deze dag.

Tine Van Regenmortel benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk

Eind juni ontvingen wij bericht dat het College van Bestuur van de Tilburg University heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Tine Van Regenmortel als hoogleraar van onze Bijzondere Leerstoel Sociaal Werk. Tine zal per 1 juli 2019 voor een periode van 5 jaar prof. dr. René Schalk vervangen.

René heeft zich enorm ingezet om samen met Tine de bijzondere leerstoel Sociaal Werk en ook de academische werkplaats vorm te geven. De lijst met publicaties, lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden laat zien hoe belangrijk zijn bijdrage tijdens de eerste termijn van de leerstoel is geweest.

Mede door zijn bereidheid om tijdens de eerste termijn de positie van hoogleraar op zich te nemen, onderzoek te doen en studenten te begeleiden, heeft de verwetenschappelijking van het onderzoek binnen het sociaal domein in Nederland een vlucht genomen en is de basis gelegd om, uiterlijk aan het einde van de 2e termijn, te komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk.

De Stichting Sociaal Werk is René veel dank verschuldigd voor zijn inzet binnen het sociaal Werk in Nederland.

Bezoek onze Lustrumconferentie op 5 juli 2019!

Op 1 juli 2014 startte de Bijzondere Leerstoel en de Academische werkplaats Sociaal Werk. Sindsdien is veel werk verzet voor de verwetenschappelijking van Sociaal Werk in Nederland. Prof.dr. René Schalk en Prof. dr. Tine Van Regenmortel hebben hard gewerkt aan de invulling en uitbouw van het onderzoeksprogramma, ondersteunt door de financiering van onze sponsoren. Hieronder de brochure die inzicht geeft in de resultaten van 5 jaar onderzoek.

Brochure Meerwaarde LS:AW druk

We willen deze mijlpaal met u samen vieren tijdens onze Lustrumconferentie “Samen sterk voor Sociaal Werk” op vrijdag 5 juli 2019. Tijdens deze conferentie kijken we terug, maar vooral ook vooruit naar de uitdagingen voor de komende jaren. Wetenschappers zullen verslag doen van hun bevindingen. Door middel van dialoogrondes zullen ook professionals vanuit de praktijk aan het woord komen. Uiteraard heffen we aan het einde van het programma het glas op de prestaties die geleverd zijn en nog gaan komen.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://uvtapp.uvt.nl/tsb11/confms.payment_api.show_registration_page?v_event_id=-409932550

Social Work Research congres in Leuven

Deze ECSWR-conferentie richt zich op de samenwerking tussen research en praktijk in een veranderende samenleving waar menselijke waarden en sociale rechtvaardigheid vorm moeten krijgen en geborgd moeten worden.

Wat zijn de implicaties?

Hoe kunnen de veranderende waarden vorm krijgen in het dagelijkse sociale werk?

Wat betekent dit voor de sociale professional en de sociale researchers?

Klik hier voor het programma voor deze boeiende bijeenkomst.

SMO Breda: Verder door doen werkt!

SMO Breda e.o. verricht in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo (Tilburg University) onderzoek naar de werkzaamheid van de in 2015 ingevoerde interventie “Verder Door Doen”.
“Ik wil meedoen”, het activiteitenaanbod dat onder meer vorm wordt gegeven op Talentenfabriek de Faam, is een belangrijk onderdeel van de interventie. Inmiddels zijn de eerste resultaten uit dit onderzoek bekend.

Lees hier meer over via deze link:
Ik wil meedoen!

Prijzen voor ons onderzoek!

Goed nieuws! Het onderzoek naar het meidenwerk van onze medewerkster Cynthia Boomkens heeft deze week prijzen gewonnen. Eerste plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA in 2019’ en derde plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA voor de stad Amsterdam’. Judith Metz en Jolanda Sonneveld waren ook betrokken bij het onderzoek.